Podwysocki spółka jawna realizuje projekt pn. „Działania promujące na rynkach zagranicznych marki własne firmy Podwysocki Spółka Jawna (SUNWEAR i FERIA) w branży mody polskiej”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (konkurs nr 5/2019).

Podwysocki spółka jawna realizuje projekt pn Wzrost rozpoznawalności marek produktowych firmy Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (konkurs w roku 2017)


Podwysocki Spółka Jawna realizuje projekt pn. „Wzrost rozpoznawalności marek produktowych firmy Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (konkurs w roku 2017).

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo firmy Podwysocki Spółka Jawna w działaniach targowych oraz organizacja przyjazdowej misji gospodarczej, celem zwiększenia wolumenu eksportu przedsiębiorstwa, w szczególności na rynek perspektywiczny, jakim jest Rosja.

 

Główne zadania, które będą realizowane w ramach projektu to:
1. Doradztwo w zakresie przygotowania Spółki do wejścia na rynek perspektywiczny – Rosja.
2. Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia Spółki na rynku rosyjskim.
3. Organizacja przyjazdowej misji gospodarczej – dla kontrahentów z rynku rosyjskiego.
4. Nabycie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych.
5-7. Udział w targach w charakterze wystawcy – CPM Moskwa, Rosja; edycje: wrzesień 2017, wrzesień 2018, luty 2019
8-9. Udział w targach w charakterze wystawcy: – Moda Birminhgam, Wielka Brytania; edycje: luty 2018 i luty 2019
10. Udział w targach w charakterze wystawcy – Who’s next Paryż, Francja, edycja: wrzesień 2019
11-12 Udział w targach w charakterze wystawcy – Targi Mody Poznań, Polska; edycje: luty/marzec 2018 i luty/marzec 2019
13. Promocja Marki Polskiej Gospodarki.

Projekt zapewni promocję marek produktowych spółki Podwysocki, które mają szanse stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz zapewni promowanie Marki Polskiej Gospodarki. Targi międzynarodowe są najlepszym i najbardziej efektywnym sposobem promocji oferty firmy na rynkach zagranicznych, ponieważ skupiają nabywców i dostawców z całego świata. Umożliwiają bezpośrednią prezentację produktów potencjalnym odbiorcom, nawiązanie kontaktów handlowych, zebranie zamówień, wymianę doświadczeń. Koszt targów nie jest wysoki w porównaniu z szerokim zasięgiem, który ma ta forma promocji. Dodatkowo łatwy jest sposób dotarcia do dużej ilości kluczowych klientów, a wiarygodność tej formy promocji jest wysoka. Poprzez udział w targach spółka zaprezentuje swoje produkty kilkuset tysiącom strategicznych klientów z kilkudziesięciu krajów świata.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest promocja marek produktowych firmy Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym. Dzięki uczestnictwu w imprezach targowych oraz organizacji misji gospodarczej produkty Spółki (kolekcje odzieży Sunwear i Feria) mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, w tym: rosyjskim, brytyjskim i francuskim, oraz przyczynić się do promocji Marki Polskiej Gospodarki. Efektem realizacji planowanych działań będzie wzrost eksportu firmy na rynki zagraniczne, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do wzrostu jej konkurencyjności i rozpoznawalności na arenie międzynarodowej.

Finalne rezultaty projektu to:

– wypromowanie marek produktowych spółki Podwysocki oraz promocja Marki Polskiej Gospodarki,
– podpisanie nowych kontraktów handlowych,
– wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej,
– umocnienie wizerunku spółki na rynkach międzynarodowych,
– zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie światowej.

Planowane efekty:

• Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji (szt.): 8
• Przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 20 967 125.00 PLN
• Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 20 967 125.00 PLN

wartość projektu:

• wydatki kwalifikowane: 580 300.00 PLN
• wydatki ogółem: 642 803.00 PLN
wkład Funduszy Europejskich: 435 225.00 PLN

Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia.

Podwysocki sp.j. informuje, że w wyniku przeprowadonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, upublicznionego 09.08.2019 roku na stronie www.sunwear.pl , na wykonawcę zamówienia wybrana została firma Car Net Polska Sp. z o.o.Pełna treść informacji o wyniku postępowania w załączniku o nazwie Informacja_o_wyniku_postepowania_wynajem_auta_20.08.2019.pdf.

Zapytanie ofertowe zamieszczone 09.08.2019 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty handlowejdotyczącej zakupu usługi wynajęcia samochodu.

Ofertę prosimy złożyć do dnia 19.08.2019 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_wynajem_auta_09.08.2019.zip do pobrania poniżej.

 

Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia.

Informujemy, że jako wykonawca zamówienia:
– produkcji materiałów reklamowych (torby reklamowe papierowe i z polipropylenu) z przeznaczeniem na targi MODA Birmingham luty 2019 i Targi Mody Poznań luty/marzec 2019

– zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2019 r.

wybrana została firma PARTNER Monika Różycka.
Szczegóły w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1163152


Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia.

Podwysocki sp.j. informuje, że w wyniku przeprowadonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, upublicznionego 24.01.2019 roku na stronie www.sunwear.pl , na wykonawcę zamówienia wybrana została firma Envio Mrozowski, Stawicki Spółka Jawna.Pełna treść informacji o wyniku postępowania w załączniku o nazwie Informacja_o_wyniku_postepowania_wynajem_auta_04.02.2019.pdf.

Zapytanie ofertowe zamieszczone 28.01.2019 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty handlowejdotyczącej produkcji materiałów reklamowych ( toreby reklamowowe).

Ofertę prosimy złożyć do dnia 04.02.2019 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_torby_reklamowe_28.01.2019.zipdo pobrania poniżej.

 

Zapytanie ofertowe zamieszczone 24.01.2019 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty handlowejdotyczącej zakupu usługi wynajęcia samochodu.

Ofertę prosimy złożyć do dnia 31.01.2019 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_wynajem_auta_24.01.2019.zip do pobrania poniżej.

 

Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia.

Podwysocki sp.j. informuje, że w wyniku przeprowadonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, upublicznionego 14.01.2019 roku na stronie www.sunwear.pl oraz w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160306), na wykonawcę zamówienia wybrana została firma Pepe Studio Piotr Paczka. Pełna treść informacji o wyniku postępowania w załączniku o nazwie Informacja_o_wyniku_postepowania_22.01.2019.pdf.

Zapytanie ofertowe zamieszczone 14.01.2019 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty handlowejdotyczącej kompleksowej usługi składu, przygotowania do druku oraz druku katalogów i ulotek Feria.

Ofertę prosimy złożyć do dnia 21.01.2019 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_katalogi_ulotki_14.01.2019.zip do pobrania poniżej.

 

Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia.
Podwysocki sp.j. informuje, że przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand,upublicznione 11.12.2018 roku na stronie www.sunwear.pl oraz w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154827), pozostało nierozstrzygnięte. Pełna treść informacji o wyniku postępowania w załączniku o nazwie Informacja_o_wyniku_postepowania_gadzety_20.12.2018.pdf.

Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia. . Podwysocki sp.j. informuje, że w wyniku przeprowadonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, upublicznionego 11.12.2018 roku na stronie www.sunwear.pl oraz w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154840), na wykonawcę zamówienia wybrana została firma Print Extra Studio Graficzne Drukarnia Pospiech i Wspólnicy sp.j . Pełna treść informacji o wyniku postępowania w załączniku o nazwie Informacja_o_wyniku_postepowania_katalogi_ulotki_20.12.2018.pdf.

Zapytanie ofertowe zamieszczone 11.12.2018 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty handlowejdotyczącej kompleksowej usługi składu, przygotowania do druku oraz druku katalogów i ulotek Sunwear.

Ofertę prosimy złożyć do dnia 18.12.2018 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_katalogi_ulotki_11.12.2018.zip do pobrania poniżej.

 

Zapytanie ofertowe zamieszczone 11.12.2018 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty handlowejdotyczącej produkcji materiałów reklamowych (parasolki, pachnące woreczki do szafy, torby reklamowe).

Ofertę prosimy złożyć do dnia 18.12.2018 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_gadzety_11.12.2018.zip do pobrania poniżej.

 

Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia. Podwysocki sp.j. informuje, że w wyniku przeprowadonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, upublicznionego 17.07.2018 roku na stronie www.sunwear.pl oraz w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125750), na wykonawcę zamówienia wybrana została firma Pepe Studio Piotr Paczka. Pełna treść informacji o wyniku postępowania w załączniku o nazwie Informacja_o_wyniku_postepowania_26.07.2018.pdf, zamieszczonym poniżej.

Zapytanie ofertowe zamieszczone 17.07.2018 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty handlowej dotyczącej kompleksowej usługi składu, przygotowania do druku oraz druku katalogów i ulotek.

Ofertę prosimy złożyć do dnia 25.07.2018 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_17.07.2018.zip do pobrania poniżej.

 

Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia.

Podwysocki sp.j. informuje, że w wyniku przeprowadonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, upublicznionego 14.06.2018 roku na stronie www.sunwear.pl oraz w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118689), na wykonawcę zamówienia wybrana została firma Pepe Studio Piotr Paczka. Pełna treść informacji o wyniku postępowania w załączniku o nazwie Informacja_o_wyniku_postepowania_25.06.2018.pdf, zamieszczonym poniżej.

Zapytanie ofertowe zamieszczone 14.06.2018 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty handlowej dotyczącej kompleksowej usługi składu, przygotowania do druku, druku katalogów i ulotek oraz produkcji materiałów reklamowych.

Ofertę prosimy złożyć do dnia 22.06.2018 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_14.06.2018.zip do pobrania poniżej.

 

Zapytanie ofertowe zamieszczone 28.12.2017 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty handlowej na zakup noclegów dla pracowników Podwysocki sp.j. biorących udział w Targach MODA UK w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Ofertę prosimy złożyć do dnia 05.01.2018 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_28.12.2017.zip do pobrania poniżej.

 

Zapytanie ofertowe zamieszczone 27.12.2017 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty na zakup biletów lotniczych dla pracowników Podwysocki sp.j. na Targi MODA UK w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Ofertę prosimy złożyć do dnia 04.01.2018 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_27.12.2017.zip do pobrania poniżej.

 

Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia.

Podwysocki sp.j. informuje, że w wyniku przeprowadonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, upublicznionego 11.12. 2017 roku na stronie www.sunwear.pl, na stronie PARP (https://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 – ID 10144) oraz w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1074469), na wykonawcę zamówienia wybrana została firma Pepe Studio Piotr Paczka. Pełna treść informacji o wyniku postępowania w załączniku o nazwie Wynik_postepowania_20.12.2017.pdf, zamieszczonym poniżej.

Zapytanie ofertowe zamieszczone 11.12.2017 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty handlowej na skład, przygotowanie do druku oraz druk katalogów i ulotek. Ofertę prosimy złożyć do dnia 19.12.2017 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_11.12.2017.zip do pobrania poniżej.

 

Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia.

Podwysocki sp.j. informuje, że w wyniku przeprowadonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, upublicznionego 13.11. 2017 roku na stronie www.sunwear.pl, na stronie PARP (https://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420) oraz w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1068052), na wykonawcę zamówienia wybrana została firma Janusz Olczyk ANIGRAF Usługi Poligraficzne. Pełna treść informacji o wyniku postępowania w załączniku o nazwie Wynik_postepowania_23.11.2017.pdf, zamieszczonym poniżej.,

Zapytanie ofertowe zamieszczone 13.11.2017 roku.

W związku z realizacją projektu pt. „ Wzrost rozpoznawalności marek produktowych Podwysocki Spółka Jawna na rynku międzynarodowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie oferty handlowej na produkcję gadżetów i materiałów reklamowych. Ofertę prosimy złożyć do dnia 21.11.2017 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w załączonym pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_13.11.2017.zip do pobrania poniżej.

 

Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia.

Podwysocki sp.j. informuje, że w wyniku przeprowadonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, upublicznionego 20.07.2017 roku na stronie www.sunwear.pl oraz na stronie PARP (https://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420) , na wykonawcę zamówienia wybrana została firma C&C-Center Rakoczy i Partnerzy sp.j. Pełna treść informacji o wyniku postępowania w załączniku o nazwie Wynik_postepowania_2.pdf, zamieszczonym poniżej.,

Zapytanie ofertowe zamieszczone 20.07.2017 roku.

W związku z zakwalifikowaniem się Podwysocki sp.j. do otrzymania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie ofert dotyczących kompleksowej usługi doradczej oraz szkoleniowej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa. Oferty prosimy składać do dnia 08.08.2017 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w pliku o nazwie Zapytanie_ofertowe_2.zip

 

Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia.

Podwysocki sp.j. informuje, że w wyniku przeprowadonego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, upublicznionego 29.06.2017 roku na stronie www.sunwear.pl oraz na stronie PARP (https://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420) , na wykonawcę zamówienia wybrana została firma PEPE STUDIO Piotr Paczka z Łodzi. Pełna treść informacji o wyniku postępowania w załączniku o nazwie Wynik_postepowania.pdf, zamieszczonym poniżej.,

Zapytanie ofertowe zamieszczone 29.06.2017 roku.

W związku z zakwalifikowaniem się Podwysocki sp.j. do otrzymania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, prosimy o przedstawienie ofert dotyczących kompleksowej usługi składu, przygotowania do druku, druku katalogów i ulotek oraz produkcji materiałów reklamowych.

Oferty prosimy składać do dnia 07.07.2017 roku. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami w pliku o nazwie Zapytanie ofertowe.zip do pobrania poniżej;

 

„INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dn. 28.12.2015 r.

Firma Podwysocki Sp. J. pragnie poinformować, że w dniu 28.12.2015 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 16.12.2015 roku na „Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii produkcji poprzez dopracowanie i przebadanie Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji (HWK) do produkcji emulsji paliwowej oraz na ocenie właściwości emulsji oleju napędowego z wodą wytwarzanej w HWK pod kątem możliwości zasilania silnika o zapłonie samoczynnym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”; Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Ofortę złożył jeden Wykonawca. Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniła wszystkie wymagania i uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt.).

Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcą wybranym do realizacji usługi została Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź.

 

Zapytanie ofertowe [zamieszczenie dn.16.12.2015r]. W związku ze staraniem się przez Podwysocki Sp. J. o pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”; Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, prosimy o przedstawienie ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii produkcji poprzez dopracowanie i przebadanie Hydrodynamicznej Wytwornicy Kawitacji (HWK) do produkcji emulsji paliwowej oraz na ocenie właściwości emulsji oleju napędowego z wodą wytwarzanej w HWK pod kątem możliwości zasilania silnika o zapłonie samoczynnym. Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w pliku „2.3.2_POIR_zapytanie ofertowe na stronę.doc

Oferty prosimy składać do dnia 24.12.2015r z wykorzystaniem załącznika “2.3.2_POIR_formularz oferty_wzór_03” Załączniki do pobrania:

  • 2.3.2_POIR_zapytanie ofertowe na stronę.doc [pobierz]
  • 2.3.2_POIR_formularz oferty_wzór_03 [pobierz]

 

W dniu 28 marca 2012 roku firma Podwysocki podpisała z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi (www.cop.lodzkie.pl) umowę o dofinansowanie projektu pn. „Nowoczesne metody konstruowania wykrojów szansą na wzrost eksportu wyrobów Firmy Podwysocki Sp. Jawna” w ramach III Osi Priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Okres realizacji: 2012-2013. Opis i cel projektu: podniesienie konkurencyjności firmy Podwysocki Sp. J. poprzez udoskonalenie oferowanych produktów, zwiększenie jakości i wolumenu produkcji, usprawnienie systemu zarządzania produkcją oraz podniesienie sprzedaży (także eksportowej). Cele te wynikają z przeprowadzonej przez pracowników Spółki analizy potrzeb. Została ona wykonana w oparciu o bogate doświadczenie kadry zarządczej, wiedzę na temat rynku, analizę konkurencji, przygotowany przez Politechnikę Łódzką projekt badawczo-rozwojowy oraz na podstawie komunikacji bezpośredniej z obecnymi odbiorcami. Projekt zostanie zrealizowany w 3 etapach w terminie od 01.01.2012 do 31.03.2013 r.Prowadzenie projektu na zasadzie etapowania umożliwi Spółce Podwysocki płynne uruchomienie nowej zautomatyzowanej linii do wykroju oraz oprogramowania do centralnego zarządzania. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W dniu 03 października 2011 roku firma Podwysocki Sp.J. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Wsparcie na uzyskanie patentu światowego w zakresie urządzenia i sposobu dezintegracji ścieków”, w ramach Działania 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałania 5.4.1: Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej, Osi priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Okres realizacji: 2010-2015. Opis i cel projektu: Celem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej w postaci patentu europejskiego na wynalazek urządzenie i sposób dezintegracji ścieków w 9 państwach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej. Produktem projektu będzie jedna, kompletna dokumentacja niezbędna do dokonania zgłoszenia wynalazku, rezultatem zaś jedno dokonane i udokumentowane zgłoszenie wynalazku do Europejskiego Urzędu Patentowego w ramach procedury uzyskania ochrony własności przemysłowej zgodnie z Konwencją o udzielaniu patentów europejskich.

 

W dniu 28 marca 2012 roku firma Podwysocki podpisała z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi (www.cop.lodzkie.pl) umowę o dofinansowanie projektu pn. „Nowoczesne metody konstruowania wykrojów szansą na wzrost eksportu wyrobów Firmy Podwysocki Sp. Jawna” w ramach III Osi Priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Okres realizacji: 2012-2013. Opis i cel projektu: podniesienie konkurencyjności firmy Podwysocki Sp. J. poprzez udoskonalenie oferowanych produktów, zwiększenie jakości i wolumenu produkcji, usprawnienie systemu zarządzania produkcją oraz podniesienie sprzedaży (także eksportowej). Cele te wynikają z przeprowadzonej przez pracowników Spółki analizy potrzeb. Została ona wykonana w oparciu o bogate doświadczenie kadry zarządczej, wiedzę na temat rynku, analizę konkurencji, przygotowany przez Politechnikę Łódzką projekt badawczo-rozwojowy oraz na podstawie komunikacji bezpośredniej z obecnymi odbiorcami. Projekt zostanie zrealizowany w 3 etapach w terminie od 01.01.2012 do 31.03.2013 r.Prowadzenie projektu na zasadzie etapowania umożliwi Spółce Podwysocki płynne uruchomienie nowej zautomatyzowanej linii do wykroju oraz oprogramowania do centralnego zarządzania. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W dniu 03 października 2011 roku firma Podwysocki Sp.J. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Wsparcie na uzyskanie patentu światowego w zakresie urządzenia i sposobu dezintegracji ścieków”, w ramach Działania 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałania 5.4.1: Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej, Osi priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Okres realizacji: 2010-2015. Opis i cel projektu: Celem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej w postaci patentu europejskiego na wynalazek urządzenie i sposób dezintegracji ścieków w 9 państwach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej. Produktem projektu będzie jedna, kompletna dokumentacja niezbędna do dokonania zgłoszenia wynalazku, rezultatem zaś jedno dokonane i udokumentowane zgłoszenie wynalazku do Europejskiego Urzędu Patentowego w ramach procedury uzyskania ochrony własności przemysłowej zgodnie z Konwencją o udzielaniu patentów europejskich.

 

W dniu 28 marca 2012 roku firma Podwysocki podpisała z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi (www.cop.lodzkie.pl) umowę o dofinansowanie projektu pn. „Nowoczesne metody konstruowania wykrojów szansą na wzrost eksportu wyrobów Firmy Podwysocki Sp. Jawna” w ramach III Osi Priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Okres realizacji: 2012-2013. Opis i cel projektu: podniesienie konkurencyjności firmy Podwysocki Sp. J. poprzez udoskonalenie oferowanych produktów, zwiększenie jakości i wolumenu produkcji, usprawnienie systemu zarządzania produkcją oraz podniesienie sprzedaży (także eksportowej). Cele te wynikają z przeprowadzonej przez pracowników Spółki analizy potrzeb. Została ona wykonana w oparciu o bogate doświadczenie kadry zarządczej, wiedzę na temat rynku, analizę konkurencji, przygotowany przez Politechnikę Łódzką projekt badawczo-rozwojowy oraz na podstawie komunikacji bezpośredniej z obecnymi odbiorcami. Projekt zostanie zrealizowany w 3 etapach w terminie od 01.01.2012 do 31.03.2013 r.Prowadzenie projektu na zasadzie etapowania umożliwi Spółce Podwysocki płynne uruchomienie nowej zautomatyzowanej linii do wykroju oraz oprogramowania do centralnego zarządzania. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W dniu 03 października 2011 roku firma Podwysocki Sp.J. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Wsparcie na uzyskanie patentu światowego w zakresie urządzenia i sposobu dezintegracji ścieków”, w ramach Działania 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałania 5.4.1: Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej, Osi priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Okres realizacji: 2010-2015. Opis i cel projektu: Celem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej w postaci patentu europejskiego na wynalazek urządzenie i sposób dezintegracji ścieków w 9 państwach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej. Produktem projektu będzie jedna, kompletna dokumentacja niezbędna do dokonania zgłoszenia wynalazku, rezultatem zaś jedno dokonane i udokumentowane zgłoszenie wynalazku do Europejskiego Urzędu Patentowego w ramach procedury uzyskania ochrony własności przemysłowej zgodnie z Konwencją o udzielaniu patentów europejskich.

 

W dniu 28 marca 2012 roku firma Podwysocki podpisała z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi (www.cop.lodzkie.pl) umowę o dofinansowanie projektu pn. „Nowoczesne metody konstruowania wykrojów szansą na wzrost eksportu wyrobów Firmy Podwysocki Sp. Jawna” w ramach III Osi Priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Okres realizacji: 2012-2013. Opis i cel projektu: podniesienie konkurencyjności firmy Podwysocki Sp. J. poprzez udoskonalenie oferowanych produktów, zwiększenie jakości i wolumenu produkcji, usprawnienie systemu zarządzania produkcją oraz podniesienie sprzedaży (także eksportowej). Cele te wynikają z przeprowadzonej przez pracowników Spółki analizy potrzeb. Została ona wykonana w oparciu o bogate doświadczenie kadry zarządczej, wiedzę na temat rynku, analizę konkurencji, przygotowany przez Politechnikę Łódzką projekt badawczo-rozwojowy oraz na podstawie komunikacji bezpośredniej z obecnymi odbiorcami. Projekt zostanie zrealizowany w 3 etapach w terminie od 01.01.2012 do 31.03.2013 r.Prowadzenie projektu na zasadzie etapowania umożliwi Spółce Podwysocki płynne uruchomienie nowej zautomatyzowanej linii do wykroju oraz oprogramowania do centralnego zarządzania. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W dniu 03 października 2011 roku firma Podwysocki Sp.J. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Wsparcie na uzyskanie patentu światowego w zakresie urządzenia i sposobu dezintegracji ścieków”, w ramach Działania 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną, Poddziałania 5.4.1: Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej, Osi priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Okres realizacji: 2010-2015. Opis i cel projektu: Celem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej w postaci patentu europejskiego na wynalazek urządzenie i sposób dezintegracji ścieków w 9 państwach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej. Produktem projektu będzie jedna, kompletna dokumentacja niezbędna do dokonania zgłoszenia wynalazku, rezultatem zaś jedno dokonane i udokumentowane zgłoszenie wynalazku do Europejskiego Urzędu Patentowego w ramach procedury uzyskania ochrony własności przemysłowej zgodnie z Konwencją o udzielaniu patentów europejskich.